Beleidsplan 2017-2020

Leeswijzer

Beste lezer,

Voor u ligt het herziende beleidsplan van Stichting Mamita Alice. Het beleidsplan is vastgesteld in september 2017 en omvat de periode 2017-2020. Het bestuur beoogt  hiermee inzicht te verschaffen in het beleid dat de stichting voert, de werkzaamheden die zij uitvoert en een aantal financiële aspecten van de stichting.

Het beleidsplan is als volgt opgebouwd:

 1. Inleiding
 2. Doelstellingen
 3. Werkzaamheden
 4. Financiële aspecten
 5. Bestuur en organisatie

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over dit beleidsplan of over de stichting in het algemeen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Hartelijke groeten,

Het gehele bestuur van Stichting Mamita Alice,

Hans Jonker, voorzitter

Rebecca Ramakers, secretaris

Wouter Kersten, penningmeester


 1. Inleiding

Achtergrond

Ayacucho is één van de armste steden van Peru. Maar liefst 60% van de bevolking in deze stad leeft in armoede. Ongeveer een derde van de jongeren is ondervoed en meer dan de helft heeft te maken met fysieke mishandelingen. De jongeren groeien op in een zeer getraumatiseerde stad. De terreur van het Lichtend Pad heeft een situatie teweeg gebracht waarin zware mishandeling, verwaarlozing, alcoholmisbruik en armoede de waan van alledag is. Hoewel sommige jongeren deze situatie als “normaal”  zijn gaan zien, ís dit geen normale situatie. De kansarme jongeren verdienen dezelfde kansen als jongeren in Nederland: zij hebben recht op liefde en op een betere toekomst.

Deze Peruaanse jongeren zijn voor de verbetering van hun levensomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden het meest gebaat met een kans op onderwijs. Maar om op school mee te kunnen komen is het ook belangrijk dat het kind en zijn/haar ouders geestelijke en psychosociale zorg krijgen.

Marnix van der Zalm, Rebecca Ramakers en Bjorn Eggen besloten een stichting op te richten die zich inzet voor deze kansarme, Peruaanse jongeren. Mede naar aanleiding van het bezoek aan ONG Mama Alice van Rebecca in 2011 en 2015, en Bjorn in 2010 en 2016 besloten zij “Stichting Mamita Alice” op te richten. Op 13 januari 2017 is de stichting ten overstaan van een notaris in het leven geroepen.

Gegevens van de stichting

Naam:                                    Stichting Mamita Alice
Gevestigd te:                         Prof. von Karmanstraat 50, 6291 KP Vaals
Postadres:                             Postbus 5151, 6202 WH Maastricht
E-mailadres:                          info@mamitaalice.org
Telefoonnummer:                06-13680404
Website:                                www.mamitaalice.org

KvK-nummer:                      67826989
RSIN/fiscaal nummer:       857188811
Bankrekening:                      NL95RABO 0316 3137 93

 

 1. Doelstelling

Doelstelling

De stichting hanteert de volgende doelstelling: een positieve, duurzame verandering in de leefsituatie van kansarme jongeren in Ayacucho, Peru.

Statutaire doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting tot doel:

 • Het verlenen van financiële steun aan het werk van personen en instellingen die zich inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen die leven in de derde wereld, in het bijzonder de activiteiten van ONG Mama Alice en fundación Wayra in Ayacucho, Peru, en
 • Het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin. 

De stichting heeft, zoals ook opgenomen in het derde lid van artikel 2 van de statuten, geen winstoogmerk.

Visie

De stichting heeft de diepe overtuiging dat kleinschalige projecten grote veranderingen in de wereld van een kind teweeg kunnen brengen. Zij gelooft erin dat lokale projecten daartoe het best in staat zijn, onder meer gelet op hun deskundigheid ten aanzien van de behoefte van de jongeren zelf. De stichting heeft diep respect voor de Peruaanse cultuur, normen en waarden.

 1. Werkzaamheden

Ter verwezenlijking van haar (statutaire) doelstelling en met inachtneming van haar visie, voert de stichting de navolgende werkzaamheden uit.

Financiële ondersteuning van projecten in Peru

De stichting biedt financiële ondersteuning aan activiteiten van organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen in Peru. Met het ondersteunen van de activiteiten van die organisaties bieden wij de kansarme kinderen veiligheid, geborgenheid en mogelijkheden, waardoor wij hen een kans bieden op een betere toekomst.

Meer concreet betekent dit dat de stichting financiële steun verleent aan de navolgende projecten:

 • Onderwijs, waaronder individueel onderwijs: door jongeren te stimuleren om te leren, voorkomen we dat ze kiezen voor een leven op straat. Onderwijs houdt hen vaak ook letterlijk van de straat. Echter, vaak hebben kinderen concentratieproblemen, kunnen zij moeilijk of niet lezen en schrijven, of hebben zij op een andere wijze een achterstand op school opgelopen. Hierdoor hebben de jongeren een aanvangsniveau dat ver onder het niveau van de klas ligt. Het is dan belangrijk de kinderen op hetzelfde lesniveau te krijgen, zodat de jongeren mee kunnen doen met de rest. Hiermee biedt de stichting kinderen een kans op een betere toekomst.
 • Beroepsopleidingen: gebleken is dat Ayacuchaanse jongeren met een diploma voor een beroepsopleiding veel sneller aan een baan komen. Met een eigen inkomen verwerven de jongeren een bepaalde mate van zelfstandigheid ten opzichte van hun ouders. Het inkomen biedt hen tevens een kans om hun eigen gezin te onderhouden.
 • Psychosociale steun: om jongeren een betere toekomst te bieden, is onderwijs alleen niet voldoende. De stichting ondersteunt projecten die een meer integrale aanpak bieden. Te denken valt aan ondersteuning in het gezin en het werken aan de thuissituatie. Een kleine positieve verandering in het gezin, kan een enorm effect hebben op het welzijn en de ontwikkeling van het kind.
 • Medische zorg: de stichting ondersteunt projecten die zich richten op hygiëne, ongewenste intimiteiten, huiselijk geweld en daadwerkelijke medische zorg en behandeling. Te denken valt daarbij aan tandverzorging, lichaamshygiëne en wondverzorging. Uit onderzoek blijkt dat de gezondheid van de Ayacuchaanse bevolking wordt beïnvloed door een eenzijdig voedingspatroon. Onder het mom van “voorkomen is beter dan genezen” hecht de stichting bovendien veel waarde aan preventie.

Projecten die niet binnen deze categorieën vallen, kunnen eveneens in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Daar waar projecten aansluiten bij onze missie, visie en doelstellingen neemt de stichting financiële ondersteuning van dergelijke projecten in overweging.

Ten slotte hebben sommige organisaties dringend behoefte aan financiële middelen om materialen en apparatuur aan te schaffen en onderhouden. Om de kwaliteit van de projecten te waarborgen, is het daarnaast belangrijk de begeleiders en hulpverschaffers bij te scholen. Op basis van onderbouwde verzoeken wil de stichting daaraan graag bijdragen, op de voorwaarde dat deze financiële steun ten goede komt aan de projecten zoals hierboven beschreven.

Overige werkzaamheden

Naast het financieel ondersteunen van projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen en missie, verricht de stichting ook overige werkzaamheden. Zij organiseert en geeft onder andere presentaties op scholen. Doelstelling van deze presentaties is het voorlichten van jongeren over de situatie van straatjongeren in Peru, of ontwikkelingssamenwerking meer in het algemeen. Het gaat daarbij met name over bewustwording van de problematiek in de “derde wereld”. Daarnaast vinden dergelijke lezingen plaats bij bedrijven en andere organisaties. Zo is begin 2017 een presentatie gegeven tijdens een bijeenkomst over het al dan niet succesvol zijn van ontwikkelingssamenwerking. Aan deze bijeenkomst namen verschillende “goede doelen” deel, waaronder Stichting Hulp aan Jeugdigen en het Liliane fonds. Een mooie bijkomstigheid bij deze werkzaamheden is dat deze in de meeste gevallen een of meerdere donaties genereren.

 1. Financiële aspecten

Verkrijging van vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, legaten, erfstellingen en alle andere verkrijgingen en baten. Meer concreet werft de stichting de inkomsten op de volgende wijze:

 • De stichting werft vaste donateurs die door middel van een automatische incasso op regelmatige basis een bijdrage leveren. Ook tracht de stichting meer ad hoc of eenmalige donaties te verkrijgen.
 • Daarnaast worden fondsen aangeschreven.
 • De stichting organiseert lezingen, presentaties en/of workshops. Deze hebben vaak tot resultaat dat deelnemers de stichting financieel steunen (zie “Overige werkzaamheden”).
 • Op beperkte schaal worden op markten Peruaanse spullen verkocht.

Het bestuur verwacht aldus dat de donaties met name worden verkregen van particuliere donateurs, bedrijven, scholen en instellingen zoals fondsen of kerkelijke instellingen.

Uitgaven

Het uitgangspunt van de stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen volledig besteedt aan kansarme jongeren in Peru. Dat neemt niet weg dat de stichting in Nederland noodzakelijke kosten moet maken om de stichting draaiende te houden. Dit betreffen voornamelijk “administratieve kosten”, zoals de kosten voor de website, bankrekening en kantoorartikelen (printkosten, enveloppen etc.). Indien het bestuur of andere vertegenwoordigers van de stichting kosten maken die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, worden deze kosten in beginsel vergoed tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Het bestuur ontvangt géén beloning voor zijn werkzaamheden. De bestuursleden werken op geheel vrijwillige basis.

Om onvoorziene kosten te dekken, streeft de stichting naar een continuïteitsreserve.

Begroting

Aangezien de stichting pas in januari 2017 is opgericht, heeft het bestuur van de stichting op dit moment nog geen precies beeld van de exacte te verwachten ontvangsten en uitgaven. Met enig voorbehoud tracht het bestuur de volgende uitgaven ter ondersteuning van bovengenoemde activiteiten te doen:

 • 2017: € 40.000
 • 2018: € 50.000
 • 2019: € 60.000

Transparantie en integriteit

De stichting hecht veel waarde aan transparantie en integriteit. Dit betekent dat de stichting te allen tijde transparant zal zijn over haar uitgaven. Zo publiceert de stichting haar balans en staat van baten en lasten op haar website: www.mamitaalice.org. Tevens publiceert zij haar jaarverslagen.

Verder staat de stichting een integer financieel beleid voor. De boekhouding wordt in beginsel door het bestuur gevoerd. Om de integriteit te waarborgen heeft de stichting ervoor gekozen geen kascontrolecommissie in te stellen, maar de financiële stukken door een onafhankelijke accountant  te laten controleren. De stichting heeft accountant dhr. Reith bereid gevonden de jaarrekening te controleren en, na akkordbevinding, goed te keuren.

Vertegenwoordiging en beheer van het vermogen

De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de stichting komt toe aan het bestuur, alsmede aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. In deze beleidsperiode machtigt het bestuur de penningmeester rechtshandelingen in naam van de stichting te verrichten waarvan de waarde niet meer bedraagt dan €100,-.

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ter verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Deze beleidsperiode ziet het bestuur van de stichting daartoe geen aanleiding.

Het vermogen wordt geplaatst op een rekening-courant (NL95RABO 0316 3137 93) en een spaarrekening (NL20RABO 3317 6163 93) bij de Rabobank.

 1. Organisatie en bestuur

Organisatie

Op 13 januari 2017 werd door dhr. M.R.E. van der Zalm, dhr. B.V.G. Eggen en mevr. R.N.G.M. Ramakers ten overstaan van notaris mr. H.G.J.J.M. Joosten te Maastricht opgericht de stichting Stichting Mamita Alice (hierna: de stichting). Het oorspronkelijke kapitaal van de stichting bestaat uit het daartoe bij oprichting afgezonderde vermogen en hetgeen door erfstellingen, legaten of schenkingen werd verkregen.

De stichting bestaat uit één formeel orgaan, te weten het bestuur. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daarnaast wordt de stichting bijgestaan door een groep onmisbare, fantastische vrijwilligers. Zij vormen informele “organen” of commissies zoals het secretariaat en een commissie die zich richt op werving van donateurs. Ten slotte staat een aantal vrijwilligers de stichting bij op eenmalig, meer ad hoc basis.

Bestuur

Het bestuur bestaat, conform artikel 3 van de statuten, uit drie personen, te weten:

 • Voorzitter: Dhr. Hans Jonker
 • Secretaris: Rebecca Ramakers
 • Penningmeester: Wouter Kersten

Zoals aangegeven in paragraaf 4 genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij werken op geheel vrijwillige basis. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten, zoals reiskosten.

Stichting Mamita Alice dankt u hartelijk voor het lezen van haar beleidsplan. Wilt u ook bijdragen aan een betere toekomst van de jongeren Ayacucho? Steun ons dan via een bijdrage op NL95RABO 0316 3137 93.

Dank u vriendelijk!