Over ons

Doelstelling

De stichting Mamita Alice heeft als doelstelling het teweegbrengen van: Een positieve, duurzame verandering in de leefsituatie van kansarme jongeren in Ayacucho, Peru.  De doelstelling is vastgelegd in art. 2 van onze statuten. In heel formele taal staat daar dat de stichting tot doel heeft:

  • Het verlenen van financiële steun aan het werk van personen en instellingen die zich inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen die leven in de derde wereld, in het bijzonder de activiteiten van NGO Mama Alice en fundación Wayra in Ayacucho, Peru, en
  • Het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin.

Daarbij heeft de stichting, zoals ook vastgelegd in onze statuten, geen winstoogmerk.

Hoe doen we dat?

Stichting Mamita Alice biedt financiële ondersteuning aan activiteiten van organisaties die zich inzetten voor kansarme kinderen in Peru. Met het ondersteunen van de activiteiten van die organisaties bieden wij de kansarme kinderen veiligheid, geborgenheid en mogelijkheden, waardoor wij hen een kans bieden op een betere toekomst. Concreet betekent dit dat de stichting financiële steun verleent aan, onder meer, de navolgende projecten:

  • Onderwijs, waaronder individueel onderwijs
  • Beroepsopleidingen
  • Psychosociale steun
  • Medische zorg

Maar dat niet alleen: wij verrichten ook andere werkzaamheden. Zo organiseren wij lezingen en geven wij presentaties op bijvoorbeeld scholen. Doelstelling daarvan is het voorlichten van Nederlandse jongeren over de situatie van straatjongeren in Peru of over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. Bewustwording is daarbij van groot belang.

En hoe zit het met de financiën?

Wij werven onder andere vaste donateurs die door middel van een automatische incasso op regelmatige basis een bijdrage leveren. Dat waarderen wij enorm! Daarnaast schrijven wij fondsen en andere instellingen aan. Het uitgangspunt van de stichting is dat zij de ontvangen financiële middelen volledig besteedt aan kansarme jongeren in Peru. Dat neemt niet weg dat de stichting in Nederland noodzakelijke kosten moet maken om de stichting draaiende te houden. Dit betreffen voornamelijk “administratieve kosten”, zoals de kosten voor de website, bankrekening en kantoorartikelen (printkosten, enveloppen etc.). Indien het bestuur of andere vertegenwoordigers van de stichting kosten maken die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, worden deze kosten in beginsel vergoed tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Het bestuur ontvangt géén beloning voor zijn werkzaamheden. De bestuursleden werken op geheel vrijwillige basis. Stichting Mamita Alice hecht veel waarde aan transparantie en integriteit. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt hier onze jaarverslagen raadplegen:

Het bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit vier leden, namelijk:

  • drs. Hans Jonker, voorzitter
  • Rebecca Ramakers, MSc, secretaris
  • Stan Wintraecken, MSc, Penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Beleidsplan

Voor het volledige beleidsplan klikt u hier.

Privacybeleid

Sinds 2018 zijn alle bedrijven & organisaties wettelijk verplicht om een privacy reglement te hebben. Het doel van dit reglement is het transparant maken van de verwerking van persoonsgegevens. Welke gegevens bewaren wij? Waarom bewaren we die? En wie heeft toegang tot deze gegevens? Wij vinden het ontzettend belangrijk om zorgvuldig met persoongegevens om te gaan. Hoe wij dat doen kunt u terugvinden in ons privacy beleid. Heeft u vragen, dan kunt u ons natuurlijk altijd benaderen.